חברות מחקר ופיתוח העוסקות במגוון תחומים, כגון; פיתוח תרופות, פיתוח מכשור רפואי, יועצים, CRO, חשופות לתביעות הן בגין נזקים פיננסיים והן אף עשויות לחוב בנזקים פיזיים ישירים ועקיפים, כתוצאה מהפעילות שלהן.

מהם הביטוחים החשובים ביותר עבור חברות המחקר והפיתוח?

ביטוח אחריות מקצועית – כחלק ממתן השירותים בשלב המחקר והפיתוח עשויים להיות טעויות שעלולות לגרום לנזקים שונים, כמו למשל עיכוב בפיתוח. בנוסף, טעות בשלב הקריטי של הפיתוח עשויה לגרום לנזק עתידי. לפיכך, יש חשיבות להצטייד בביטוח אחריות מקצועית כבר בשלב מוקדם זה.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – כחלק מפעילות חברות המחקר והפיתוח, נושאי המשרה והדירקטורים שלהן, העוסקים בניהול עובדים, גיוס כספים ונטילת התחייבויות שונות, חשופים לסיכוני תביעות וחקירות רגולטוריות שונות. הביטוח נועד לסייע להם לצמצם את הסיכון האישי ולפעול בתנאים הטובים ביותר כדי להשיא את רווחי החברה.

ביטוח חבות מוצר וצד ג' חברות המחקר והפיתוח חשופות היום לתביעות נזיקיות שונות, כתוצאה משימוש במוצר שלהן או מהפעילות העסקית שלהן. לכן מומלץ מאוד שיערכו ביטוח חבות מוצר וביטוח צד ג', שיגן עליהן מהתביעות הנזיקיות השונות שעלולות להיות מוגשות נגדן, בין אם מדובר בנזק לאדם או לרכוש.

ביטוח סייבר – כיסוי סייבר מקיף לחברה ולצד ג' המגן מפני אירועי סייבר, וכו'.