בעשור האחרון, אנחנו שומעים על יותר ויותר מדינות וארגונים שמצטרפים ליוזמות למען צמצום זיהום האוויר והסביבה. בין היתר, עקב ההשלכות החמורות של אותו זיהום על ההתחממות הגלובלאית והפגיעה הבריאותית שנגרמת לרבים עקב החומרים המזהמים שנפלטים על ידי כלי התחבורה, המפעלים והתעשייה.

במקביל לניסיון לצמצם את פליטת החומרים המזהמים, ניתן לראות חברות קלינטק רבות שמפתחות טכנולוגיות ומוצרים מתקדמים, המבוססים על מקורות אנרגייה חלופיים, כמו מכוניות חשמליות ופאנלים סולאריים.

תחום הקלינטק שהולך וצובר תאוצה בעולם, מעמיד גם את החברות העוסקות בתחום בלא מעט סיכונים וחשיפות לתביעות, עקב הגורמים הרבים שעושים שימוש במישרין ובעקיפין במוצריהן. על מנת, לסייע לחברות הקלינטק לצמצם את הסיכון ולקדם בצורה המיטבית את פעילותן, נוצר ביטוח קלינטק.

מה כולל ביטוח קלינטק?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – בעלי התפקידים הבכירים בחברות הקלינטק, חשופים לתביעות אישיות רבות, הן עקב לטענות לכאורה לרשלנות במסגרת תפקידם, מצד משקיעים, לקוחות וגורמים שלישיים נוספים, והן מצד עובדים במסגרת יחסי עובד-מעביד. הביטוח הנ"ל נועד לשפות אותם במקרה של חקירות רגולטוריות, פתיחת הלייכים משפטיים נגדם, פסק דין של ביהמ"ש המחייב אותם לשלם פיצויים ועוד.

ביטוח אחריות מקצועית – כשחברות הקלינטק הפכו בשנים האחרונות לדבר החם בעולם ההשקעות, וכשיותר יותר ויותר משקיעים, יזמים, לקוחות ממשלות וגורמים שונים, מעורבים בפעילותן, גם הסיכונים שהן עצמן לוקחות עולים. החשיפה המשפטית לתביעות, חקירות והליכים משפטיים שונים, מחייבת את החברה עצמה לערוך ביטוח אחריות מקצועית, שיאפשר לפצות ולשפות אותה במקרים אלה.

ביטוח חבות מוצר – המוצרים השונים שמספקות חברות הקלינטק למיליוני אנשים בעולם מדי שנה, מעלה את הסיכון לפגיעות פיזיות או נפשיות, שעלולות להיגרם ללקוחות במהלך השימוש באותם מוצרים, גם לאחר שיצאו מחזקת החברה. ביטוח חבות מוצר מעניק להן כיסוי מפני התביעות השונות, הדרישה לפיצויים, והחקירות מצד הממשלות, שעלולות להתרחש כתוצאה מכך.

ביטוח CGL – רבות מחברות הקלינטק היום מקיימות פעילות בינלאומית משמעותית, שמחייבת אותם להתאים גם את הביטוחים והכיסויים שהן מספקות. שכן, אלו הקיימים לא תמיד מעניקים הגנה גם במקרה של פעילות מעבר לים. ביטוח CGL כולל כיסוי בגין תביעות רשלנות עקב נזק לגוף או רכוש, שנוצר לצד ג' עקב שימוש במוצרייה או שירותייה, גם בחו"ל. כשהוא גם כולל כיסוי במקרה שהחברה נתבעת עקב פגיעה בשם הטוב של אדם או גוף מסוים.

ביטוח זיהום – CPL במסגרת הפעילות השונה שלהן, חברות הקלינטק עשויות להיות חשופות לתביעות הקשורות לאיכות הסביבה וזיהום. ביטוח זיהום מכסה תביעות שיוגשו נגדן, הנובעות מזיהום הקשור בפעילותיהן.