קרנות הון סיכון וקרנות פרייבט אקוויטי, שמנהלות כספים של צדדים שלישים ואף נציגיהן המכהנים כדירקטורים באותן חברות, עשויים להיות חשופים לתביעות מגוונות. חשוב מאוד לוודא, שבקרנות אלה תעשה בקרה מתאימה על סוג הביטוחים אותם הן עורכות. כמו כן, מומלץ שהקרנות יערכו תהליך של Due Diligence לביטוחים של חברות הפרוטופוליו שלהן, על מנת להבטיח שהן מכוסות כראוי.

 

ביטוח נושאי משרה

מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם, המוגשות על ידי צדדים שלישיים, בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד מעביד.

נושאי המשרה של השותף הכללי (GP) חשופים לתביעות גם כדירקטורים בשותף הכללי, גם כדירקטורים בקרן וגם כדירקטורים בחברות הפרוטופוליו. לכן, יש לוודא שפוליסת נושאי המשרה נותנת כיסוי מלא לנושאי המשרה בהתאם.

 

ביטוח אחריות מקצועית לקרנות הון סיכון

פוליסה שמכסה תביעות של צדדים שלישיים בגין רשלנות במתן השירותים המקצועיים, הן כנגד השותף הכללי והן כנגד הקרן. לאור העובדה שעשויה להיות חפיפה בין רשלנות המכוסה תחת פוליסת האחריות המקצועית, לבין רשלנות המכוסה תחת פוליסת נושאי המשרה, מומלץ לערוך פוליסה המותאמת לכיסוי שני הסיכונים – ביטוח עבור מנהלי השקעות ( IMI Insurance).

 

ביטוח סייבר

מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר, לדוגמא: תביעות בגין דליפת מידע . הביטוח מגן גם על נזקי החברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצאות כופר, צוות תגובה ראשוני, תשלום הוצאות דיווח, הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ועוד.

 

ביטוח לתביעות עובד-מעביד 

ביטוח זה מכסה את החברה ונושאי המשרה של החברה, כתוצאה מתביעות כנגדם מצד עובדים, הקשורות ביחסי עובד מעביד. לא מדובר בתביעות הקשורות באי תשלום שכר, אלא בתביעות הקשורות בסביבת העבודה, כגון: פיטורין שלא כדין, לדוגמא: ללא ביצוע שימוע כדין, אפליה במקום עבודה ועוד. פוליסה זו חשובה על אחת כמה וכמה, כאשר ישנם עובדים בארה"ב, בה התביעות האלה נפוצות הרבה יותר.