קרן גידור, הינה קרן השקעה פיננסית שמתיימרת להביא רווח בכל מצב שוק. על קרנות גידור בישראל לא חל חוק השקעות משותפות בנאמנות שכן, הן מגייסות כספים ממשקיעים שמספרם אינו עולה על חמישים וללא פניה לציבור.

 

ביטוחים אפשריים:

מה כולל ביטוח לקרן גידור-

ביטוח אחריות מקצועית למנהל השקעות – FIPI – יכסה את הקרן בגין רשלנות ממתן השירותים שלה בעיקר, טעויות השמטות, החלטות השקעה רשלניות ועוד. ביטוח אחריות מקצועית  מגן על קרן הגידור מפני תביעות והליכים משפטיים שונים, בין היתר, עקב טענות להפרת החובות הבאות:

רשלנות: אי הקפדה על זהירות במתן ייעוץ או שירותים פיננסיים

מצג שווא: מסירת מידע כוזב או מטעה ללקוחות

הפרת חובה: אי מילוי התחייבויות כלפי לקוחות

ניגודי עניינים: פעולה למען אינטרסים זרים לאלו של הלקוחות

הפרה של חוקים או תקנות

 

חשיפות אלו נובעות מאופי עבודתם הכרוכה במתן ייעוץ פיננסי, ניהול עסקאות וטיפול במידע סודי. ביטוח אחריות מקצועית מגן מפני סיכונים אלו ומסייע למנהל ההשקעות לצמצם את החשש מפני תביעות.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – מגן על נושאי המשרה מפני תביעות אישיות נגדם, המוגשות על ידי צדדים שלישיים, בגין רשלנות בניהול ופיקוח על העסק. לדוגמא: תביעות משקיעים, תביעות מצד מתחרים ותביעות יחסי עובד מעביד.

ביטוח סייבר – מגן על החברה מתביעות צדדים שלישיים כתוצאה מאירוע סייבר, לדוגמא: תביעות בגין דליפת מידע . הביטוח מגן גם על נזקי החברה עצמה כתוצאה מאירוע סייבר (כיסוי צד א'): אבדן הכנסות כתוצאה מהאירוע, תשלום הוצאות כופר, צוות תגובה ראשוני, תשלום הוצאות דיווח, הוצאות בגין חקירות רגולטוריות ועוד.