מהו ביטוח עסק?

ביטוח שמכסה את החברה מפני אובדן, שנגרם עקב נזק לרכוש ולמבנה. בפוליסת רבות ניתן להוסיף כיסויים נוספים, כחלק מהפוליסה לדוגמא: אובדן רווחים, צד ג', חבות מעבידים, ציוד אלקטרוני ועוד. מדובר בביטוח בסיסי, שיש לערוך עם תחילת הפעילות.

 

דגשים חשובים עבור רכישת ביטוח עסק

 • הפוליסה בנויה מפרקים, כאשר המבוטח יכול לערוך את הפרקים הספציפיים שהוא רוצה להיות מכוסה בהן.
 • הפוליסה הבסיסית, מכסה אובדן שנגרם לרכוש, כאשר בבסיסה היא מכסה רק נזקים שנגרמו כתוצאה מברק או אש. ניתן למצוא פוליסות על בסיס כל הסיכונים, שלמעשה מכסות כל נזק שנגרם כתוצאה מאירוע פתאומי ולא צפוי, למעט מה שהוחרג במפורש בפליסה.
 • אם מעוניינים לערוך גם כיסוי לאבדן רווחים, קיימת חובה לערוך את כיסוי הבסיס בגין נזק, ולערוך אותו תחת אותה הפוליסה או אצל אותה חברת ביטוח, בה יש הכיסוי הבסיסי לרכוש.
 • הפוליסה בבסיסה אינה מכסה נזקי טבע, כגון: רעידת אדמה, סערה וסופה ושבר ענן, שלג ברד ושטפון. ניתן להרחיב את הפוליסה, כך שתכסה גם נזקי טבע. בכל מקרה גם אם ישנה הרחבה מתאימה, לרוב לא יהיה כיסוי לנזקי טבע (למעט רעידת אדמה), אם הרכוש המבוטח נמצא תחת כיפת השמיים.
 • התשלום בגין נזק לרכוש יהיה על בסיס ערך כינון, כלומר ערך כחדש, בתנאי שהמבוטח משתמש בכספים לרכוש את הרכוש מחדש. במידה ולא, התשלום יהיה על בסיס שיפוי.
 • הפוליסה כפופה לביטוח חסר וביטוח יתר. כלומר אם הרכוש המבוטח הוערך בפחות מהשווי האמיתי שלו, למבוטח יושלמו תגמולי ביטוח מופחתים בצורה יחסית. אם סכום הביטוח הנרכש הוא גבוה מהשווי האמיתי במקרה ביטוח, למבוטח ישולם השווי האמיתי.

 

הטיפים של מומחי Lamda עבור ביטוח עסק

 • ניתן להרחיב את הפוליסה שתכלול גם כיסוי צד ג' – מדובר בפוליסת חבות בסיסית, שמכסה את המבוטח בגין תביעות צדדים שלישיים, הנובעים מנזק גוף ו\או רכוש, שנגרם להם עקב רשלנותו של המבוטח.
 • כמו כן, ניתן להרחיב את הפוליסה, שתכלול כיסוי חבות מעבידים, המכסה את המעביד בגין תביעות עובדים בגין נזק גוף, שנגרם להם עקב רשלנותו של המעביד.
 • פוליסת חבות המעבידים משמשת כשכבה מעל לסכומים שלהם זכאי העובד מביטוח לאומי. מדובר בכיסויים בסיסיים במהותם, שיש לדאוג להוסיף לפוליסה.
 • ניתן להוסיף כיסוי שיורי לציוד אלקטרוני. כך שלציוד האלקטרוני יהיה סכום ביטוח משלו במנותק בסכום הביטוח לכל הרכוש. הכיסוי לציוד אלקטרוני מעניק גם כיסוי להוצאות שחזור מידע.
 • בפוליסה ישנם חריגים שניתן לבטל, כגון: נזקי טבע כאמור ונזקים עקב אירוע טרור.
 • ישנן חברות ביטוח בהן ניתן להרחיב את הפוליסה גם לתביעות צד ג', עקב אירוע סייבר (להרחבה ראו ביטוח סייבר).
 • חשוב לבחון את סכומי הביטוח טרם רכישת הביטוח והתאמתו לסיכונים הגלומים בעסק.